SQL ALTER TABLE

Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables.

Cú pháp:
Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name)

Table Persons

Thêm vào 1 cột trong table Persons

Kết quả

Drop cột Address

Kết quả