Xây dựng lớp point trong C++
Đăng lúc 3/09/2012 10:08:00 AM

Tạo lớp điểm (point) có thuộc tính là các toạ độ x, y.
Xây dựng các hàm cần thiết như nhập và hiển thị các toạ độ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
Viết chương trình nhập vào n điểm từ bàn phím.Tìm và hiển thị khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trong n điểm đó.

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2813


Tạo lớp điểm (point) có thuộc tính là các toạ độ x, y.
Xây dựng các hàm cần thiết như nhập và hiển thị các toạ độ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
Viết chương trình nhập vào n điểm từ bàn phím.Tìm và hiển thị khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trong n điểm đó.


#include "conio.h"
#include "math.h"
class point
{
    int x,y;
    public:
    void nhap(){
    cout<<"x=";cin>>x;
    cout<<"y=";cin>>y;
}
void in()
{
   cout<<" x= "<<x<<" y= "<<y;
}
double khoangcach(point d)
{
    return sqrt(pow((x-d.x),2)+pow((y-d.y),2));
}
};
void main()
{
      point a[10];
      int i,j,n,imax, jmax;
      double max;
      cout<<" Nhap so diem ";cin>>n;
      for(i=0;i<n;++i) a[i].nhap();
      max=0;
      for(i=0;i<n-1;++i)
     for(j=i+1;j<n;++j)
          if(a[i].khoangcach(a[j])>max)
         {
            max=a[i].khoangcach(a[j]);
            imax=i; jmax=j;
         }
    cout<<"Khoang cach max:"<<max<<endl;
    cout<<"imax="<<(imax+1)<<" jmax="<<(jmax+1);
 getch();
}


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN