Xây dựng lớp Phânsố trong C++
Đăng lúc 3/09/2012 10:11:00 AM

Tạo lớp Phân số có các thành phần sau:
- Các thuộc tính: ts,ms;
- Hàm tạo có sử dụng tham số mặc định
- Nạp chồng các toán tử sau:
+ Toán tử cộng (+)
+ Toán tử trừ (-)
+ Toán tử nhân ( * )
+ Toán tử chia (/)
+ Toán tử nhập (>>)
+ Toán tử xuất (<<)


#include "iostream.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
class PS
{
     int t,m;
     public:
     friend ostream& operator<<(ostream& os, PS p);
     friend istream& operator>>(istream& is, PS &p);
     friend PS rutgon(PS p);
     PS operator+(PS p);
     PS operator-(PS p);
     PS operator*(PS p);
     PS operator/(PS p);
};

int USCLN(int x,int y)
{
   if(x==0)
     return y;
   if (y==0)
       return x;
   while (x!=y)
      {
        if(x>y)
         x-=y;
        else
         y-=x;
      }
}

ostream& operator<<(ostream& os, PS p)
{
           os<<p.t<</<<p.m<<endl;
           return os;
}

istream& operator>>(istream& is, PS &p)
{
      is>>p.t>>p.m;
      return is;
}

PS rutgon(PS p)
{
      PS q;
      int x;
      x=uscln(p.t,p.m);
      q.t=p.t/x;
      q.m=p.m/x;
       return q;
}

PS PS::operator+(PS p)
{
      PS q;
      q.t=t*p.m+p.t*m;
      q.m=m*p.m;
      return rutgon(q);
}

PS PS::operator-(PS p)
{
    PS q;
   q.t=t*p.m-p.t*m;
   q.m=m*p.m;
   return rutgon(q);
}

PS PS::operator*(PS p)
{
    PS q;
    q.t=t*p.t;
    q.m=m*p.m;
    return rutgon(q);
}

PS PS::operator/(PS p)
{
    PS q;
    q.t=t*p.m;
    q.m=m*p.t;
    return rutgon(q);
}

void main()
{
     PS p1,p2,p;
    cout<<"Nhap p1=";cin>>p1;
    cout<<"Nhap p2=";cin>>p2;
    p=p1+p2;
   cout<<"p="<<p<<endl;
   getch();
}


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN