Xây dựng lớp hình tròn đơn giản trong C++
Đăng lúc 3/09/2012 09:57:00 AM

Chương trình dưới đây xây dựng một lớp hình tròn đơn giản có thành phần dữ liệu là bán kính r và có các phương thức như: nhập dữ liệu cho r, tính toán và hiển thị chu vi, diện tích của hình tròn đó

Trích từ: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2808

CODE THAM KHẢO

#include <iostream.h> 
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14
class hinhtron
{
   private:
        float r;
   public:
      void nhap();
        float chuvi();
      float dientich();
        void in();
};

void hinhtron::nhap()
{
  cout<<"Nhap vao ban kinh:";
  cin>>r;
}

float hinhtron::chuvi()
{
  return (2*PI*r);
}

float hinhtron::dientich()
{
  return (PI*pow(r,2));
}

void hinhtron::in()
{
    cout<<"Chu vi hinh tron la:"<<chuvi()<<endl;
   cout<<"Dien tich hinh tron la:"<<dientich()<<endl;
}
void main()
{
  hinhtron ht;
  ht.nhap();
  ht.in();
  getch();
}

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN