Xây dựng lớp date trong C++
Đăng lúc 3/09/2012 10:14:00 AM

Xây dựng lớp date1 có các thành phần sau:


- Các thuộc tính : day, month, year
- Hàm thiết lập có tham số mặc định
- Hàm kiểm tra năm nhuận
- Hàm kiểm tra ngày cuối tháng
- Nạp chồng toán tử tăng (++)
- Nạp chồng toán tử (+ =)
- Nạp chồng toán tử xuất (<<)


Viết chương trình kiểm tra


#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class date1
{
  private:
    int day;
    int month;
    int year;
    static const int days[];
    void helpIncrement();
  public:
    date1(int d=1,int m=1,int y=1900);
    void setdate(int d,int m,int y);
    date1 &operator++();
    date1 &operator+=(int addday);
    bool leapyear(int y);//kiem tra nam nhuan
    bool endofmonth(int d);//kiem tra ngay cuoi thang
    friend ostream & operator<<(ostream & out,date1 &date);

};

const int date1::days[]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

date1::date1(int d,int m,int y)
{
   setdate(d,m,y);
}

void date1::setdate(int d,int m,int y)
{
    month=(m>=1 && m<=12)? m:1;
    year=(y>=1900 && y<=2100)?y:1900;
      if( month==2 && leapyear(y))
        day=(d>=1 && d<=29)? d:1;
      else
        day=(d>=1 && d<=days[month])? d:1;
}

bool date1::leapyear(int y)
{
       if ((y%400 ==0)||(y%100 !=0 && y%4==0))
           return true;
       else
           return false;
}

bool date1::endofmonth(int d)
{
     if(month==2 && leapyear(year))
       return d==29;
     else
       return d==days[month];
}

void date1::helpIncrement()
{
    if(month==2 && leapyear(year))//ngay cuoi nam
       {
          day=1;
          month=1;
          ++year;
       }
   else
     if(endofmonth(day))//ngay cuoi thang
       {
        day=1;
        ++month;
       }
     else
       ++day;
}

date1 &date1::operator++()
{
   helpIncrement();
   return * this;
}

date1 & date1::operator+=(int addday)
{
  for(int i=0;i<addday;i++)
    {
       helpIncrement();
    }
  return *this;
}

ostream & operator<<(ostream & out,date1 & date)
{
   char * monthname[13]={" " , "January","February","Match","April","May",
   "June","July","August","September","October","November","December"};

   out<< date.day <<"/"<<monthname[date.month]<<" / " <<date.year<<endl;
   return out;
}
void main()
 {
    date1 d1,d(23,5,2006);
    cout<<d1;
    cout<<d;
    cout<<d++;
    cout<<d;
    d+=2;
    cout<<d;
    getch();
 }


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN