Xây dựng lớp complex có dạng real+ image*i trong C++
Đăng lúc 3/09/2012 10:12:00 AM
Tạo lớp complex (real + image *i ) có các thành phần sau:
- Các thuộc tính : real , image;
- Hàm tạo có sử dụng tham số mặc định
- Nạp chồng các toán tử sau:
+ Toán tử cộng (+) 
+ Toán tử cộng thành phần real của số phức b lên x (b.real + x)
+ Toán tử trừ (-)
+ Toán tử nhập (>>)
+ Toán tử xuất (<<)

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class complex
{
  private:
    float real,image;
  public:
    complex(float r=0,float i=0);
    complex operator+(complex c);
    complex operator-(complex c);
    friend complex operator+(float x,complex c);
    friend ostream& operator<<(ostream &out,complex c);
    friend istream& operator>>(istream &inp,complex& c);
};
 
complex::complex(float r,float i)
{
   real=r;
   image=i;
}
 
complex complex::operator+(complex c)
{
    complex temp;
    temp.real=real+c.real;
    temp.image=image+c.image;
    return temp;
}
 
complex complex::operator-(complex c)
{
   complex temp;
   temp.real=real-c.real;
   temp.image=image-c.image;
   return temp;
}
 
complex operator+(float x, complex c)
{
   complex temp;
   temp.real=c.real+x;
   temp.image=c.image;
   return temp;
}
 
ostream& operator<<(ostream &out,complex c)
{
   cout<<c.real<<"+"<<c.image<<"i"<<endl;
   return out;
}
 
istream& operator>>(istream &inp,complex &c)
{
  cout<<" Nhap vao phan thuc:";
  cin>>c.real;
  cout<<" Nhap vao phan ao:";
  cin>>c.image;
  return inp;
}
 
void main()
{
    complex c,c1,c2,c3;
    float x;
    cin>>c;
    cin>>c1;
    c2=c+c1;
    cout<<" Cong hai so phuc :"<<c2;
    c3=c1-c;
    cout<<" Tru hai so phuc :"<<c3;
    cout<<" Nhap vao x :";
    cin>>x;
    c3=c3+x;
    cout<< c3;
    getch();
}

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN