Video học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao (Tiếng việt)
Đăng lúc 3/13/2012 07:14:00 PM
1. Làm quen:
http://www.mediafire.com/?sharekey=9...87d6e9e958201f

Trích:
Bài 1: Tạo và lưu 1 project
Bài 2: Sử dụng slutionexploer
Bài 3: Autohide
Bài 4: Tạo breakpoint
Bài 5:Sử dụng Tool box
Bài 6:Sử dụng propties
Bài 7: dynamichelp
Bài 8: sắp xếp các panel
Bài 9: sử dụng Watch
Bài 10: sử dụng Comment và region
Bài 11: limmediate windown
Bài 12: Layout
Bài 13: Smarttash
Bài 14: Snippet
2. Cơ bản:
http://www.mediafire.com/?sharekey=9...e5f79de27d43e4

Trích:
Video 1: Cách xây dựng class trong C#.
Video 2: Biến và các kiểu dữ liệu.
Video 3: Các phép toán và biểu thức.
Video 4: Biểu thức If.
Video 5: Biểu thức Switch.
Video 6: Vòng lặp For.
Video 7: Vòng lặp While và Do ... While.
Video 8: Mảng.
Video 9: Đối số dòng lệnh.
Video 10: Hàm.
3. Nâng cao: http://www.mediafire.com/?sharekey=9...a8a523c67a6e32
Trích:
Video 1: Lớp và đối tượng.
Video 2: Thuộc tính và phương thức.
Video 3: Hàm khởi tạo.
Video 4: Tính kế thừa.
Video 5: Điều khiển truy xuất.
Video 6: Không gian tên.
Video 7: Tính đa hình.
Video 8: Lớp trừu tượng và lớp bị khóa.

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2870

Trích: Sinhvienit.net


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN