Đăng lúc 3/09/2012 10:02:00 AM

Tạo một lớp số phức có dạng a+bi
- Thành phần dữ liệu bao gồm: phần thực(a) và phần ảo(b)
- Các hàm thành viên:
+ Hàm đặt giá trị cho phần thực(a) và phần ảo (b) của số phức
+ Hàm cộng hai số phức
+ Hàm hiển thị số phức dưới dạng (a+bi);
Viết các hàm thực hiện trong chương trình chính làm các công việc sau:
1. Nhập các phần tử cho mảng các số phức
2. Hàm cộng hai mảng số phức
3. Hiển thị các phần tử của mảng
Trích từ: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2810


#include <iostream.h>#include <conio.h>class complex{   private:      float real,image;   public:      void setcomplex(float,float);        void add( complex );      void print();};void complex::setcomplex(float r,float i){    real=r;    image=i;}void complex::add(complex  s){    real+=s.real;    image+=s.image;}void complex::print(){   cout<<real<<"+"<<image<<"i"<<endl;} void sum( complex c1[],complex c2[], complex c[], int n){  for(int i=0;i<n;i++)    {      c[i].add(c1[i]);      c[i].add(c2[i]);    }}void nhap(complex c[],int n){    float real,image;   for(int i=0;i<n;i++)      {        cout<<"Nhap vao phan thuc cho so thu "<<(i+1)<<":";        cin>>real;        cout<<"Nhap vao phan ao cho so thu "<<(i+1)<<":";        cin>>image;        c[i].setcomplex(real,image);      }} void in(complex c[],int n){  for(int i=0;i<n;i++)    c[i].print();}void main(){   complex c1[20],c[20],c2[20];   int n;   cout<<"Nhap vao so phan tu:";   cin>>n;    cout<<"Nhap vao "<<n<<" so phuc(real,image) cho mang 1:"<<endl;   nhap(c1,n);   cout<<"Nhap vao "<<n<<" so phuc(real,image) cho mang 2:"<<endl;    nhap(c2,n);   cout<<"Cac so phuc thuoc mang 1 la:"<<endl;   in(c1,n);    cout<<"Cac so phuc thuoc mang 2 la:"<<endl;   in(c2,n);   sum(c1,c2,c,n);    cout<<"Cac so phuc thuoc mang c la:"<<endl;   in(c,n); getch();}

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN