Giáo trình lập trình web Nhất Nghệ
Đăng lúc 3/12/2012 06:42:00 PM
Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# .................................................. .......................................... 1
I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 .................................................. .................................... 1
II. Môi trường lập trình .................................................. .................................................. . 2
III. Biến, hằng, toán tử .................................................. .................................................. ... 3

IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008 ............. 5
V. Kiểu dữ liệu .................................................. .................................................. ............. 9
VI. Cấu trúc điều khiển .................................................. .................................................. 10
VII. Cấu trúc lặp .................................................. .................................................. ............ 12
Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application .................................................. ......... 15
I. Sử dụng Visual Studio 2008 .................................................. .................................... 15
II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, … .................................... 18
III. Menu và ToolBar .................................................. .................................................. ... 30
IV. Common Dialog .................................................. .................................................. ..... 30
Chương 3. Array – String – Exception .................................................. ............................. 34
I. Mảng 1 chiều .................................................. .................................................. ......... 34
II. Mảng nhiều chiều .................................................. .................................................. ... 37
III. String .................................................. .................................................. ...................... 40
IV. Exception .................................................. .................................................. ............... 45
Chương 4. Class – Object - Method .................................................. .................................. 47
I. Khái niệm .................................................. .................................................. ............... 47
II. Định nghĩa lớp (Class) .................................................. ............................................. 47
III. Phương thức (Method) .................................................. ............................................. 50
Chương 5. SQL Server 2008 .................................................. .............................................. 54
I. Tổng quan về SQL .................................................. .................................................. . 54
II. Tổng quan về CSDL quan hệ .................................................. ................................... 55
III. Table (Bảng) .................................................. .................................................. .......... 58
IV. Câu lệnh truy vấn .................................................. .................................................. ... 66
V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server .................................................. ........... 70
Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008 .................................................. .... 72
I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu. .................................................. .......................... 72
II. Sử dụng control .................................................. .................................................. ...... 73
III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET ..................................... 78
Chương 7. Xây dựng ứng dụng .................................................. .......................................... 85
I. Chuẩn bị. .................................................. .................................................. ................ 85
II. Sử dụng control .................................................. .................................................. ...... 85
III. Sử dụng database .................................................. .................................................. ... 88 

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2843

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN