Bài soạn môn cơ sở dữ liệu - Nguyễn văn Chức
Đăng lúc 3/16/2012 10:34:00 PM
Chương 1: Tổng quan về CSDL
Chương 2: Các mô hình dữ liệu cho các hệ cơ sở dữ liệu
Chương 2: Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu ( Ngôn nữ SQL)
Chương 2: Tách không mất thông tin (Xử lý thông tin trong CSDL )

Còn đây là Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
[PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN