Ẩn widget tại trang chủ hay trang riêng biệt
Đăng lúc 12/09/2011 09:05:00 AM
Untitled

Giới thiệu: Thủ thuật cho phép ẩn widget (tiện ích) tại trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ, hay một trang riêng biệt nào đó. Tùy theo nhu cầu của bạn muốn ẩn ở trang nào. 

Muốn ẩn một tiện ích hoặc một thành phần nào đó thì ta phải xác định được ID hoặc class của nó. Các ID thông thường trong blogspot như là: HTML1, HTML2, HTML3, …, Label1, Label2, Label3, …, BlogList1, Followers1, Blog1, BlogArchive1, Profile1, header-wrapper, sidebar, main-wrapper, footer-wrapper, comments, comments-block, … 

Các ID khi đưa vào CSS có dấu # ở phía trước, ví dụ: #HTML1. Các class thường gặp trong blogspot như: header-outer, main-outer, footer-outer, post-body, post-footer, …

Các class khi đưa vào CSS có dấu “.” (dấu chấm) ở phía trước, ví dụ: .header-outer. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng ]]></b:skin>

Bước 2: Thêm vào sau nó một trong các đoạn code sau:
(Nhớ thay chữ “ID widget” thành ID của widget bạn muốn ẩn)

1. Ẩn widget ở trang chủ

<!--Ẩn widget ở trang chủ-->
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

2. Ẩn nhiều widget ở trang chủ

<!--Ẩn nhiều widget ở trang chủ -->
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#ID_widget , #ID_widget, #ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

3. Ẩn widget ở bài viết

<!-- Ẩn widget ở bài viết -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

4. Ẩn widget ở trang chủ, trang nhãn

<!-- Ẩn widget ở trang chủ, trang nhãn -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

5. Ẩn widget ở các trang lưu trữ 

<!-- Ẩn widget ở các trang lưu trữ -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

6. Ẩn widget ở các trang tĩnh 

<!-- Ẩn widget ở các trang tĩnh -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

7. Ẩn widget ở một trang riêng biệt nào đó 

<!-- Ẩn widget ở một trang riêng biệt nào đó -->
<b:if cond='data:blog.url == "URL_của_trang_riêng_biệt"'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

8. Chỉ hiện widget ở trang bài viết

<!-- Chỉ hiện widget ở trang bài viết -->
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<style type='text/css'>
#ID_widget {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

Lưu ý: Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại - nghĩa là không ẩn mà chỉ hiện các widget ở các trang lựa chọn ở trên và ẩn ở các trang còn lại.


Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)


Theo: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2082

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN