Tạo Read More (Đọc tiếp) một cách tự động V4
Đăng lúc 12/07/2011 02:22:00 PM
Giới thiệu: Với thủ thuật này bài viết sẽ không hiện đầy đủ nguyên bài ở các trang nhãn, trang chính trang lưu trữ,… (nghĩa là chỉ hiển thị một phần) và khi muốn xem đầy đủ ta phải lick vào nút “Đọc tiếp” để xem.

Tuy đã tự động Readmore cho blog nhưng blog vẫn sẽ tải toàn bộ nội dung của các bài viết. Để giảm thời gian tải của blog, bạn nên kết hợp thêm chức năng “Read more” có sẵn của Blogspot. Thực hiện việc này cũng có nghĩa là sẽ ngăn chặn được việc hay mất bài viết trên blog. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm dòng <data:post.body/>

- Thay thế nó bằng đoạn code sau:

- Thay thế nó bằng đoạn code sau:

<!-- Tạo Read More (Đọc tiếp) một cách tự động V4 (1) -->
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<div expr:id='"summary" + data:post.id' style='display:none;'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb("summary<data:post.id/>");</script>
<div style="clear:both" align='right' class='rmlink'><a expr:href='data:post.url'>
 ĐỌC TIẾP »
</a></div>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><data:post.body/></b:if>

Thay chữ ĐỌC TIẾP » thành chữ khác nếu bạn muốn. Hoặc nếu muốn dùng hình ảnh thì bạn thay chữ ĐỌC TIẾP » trên bằng dòng code sau:

<img src="Link_ảnh"/>


Bước 2: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

<!-- Tạo Read More (Đọc tiếp) một cách tự động V4 (2) -->
<style type='text/css'>
.thumbnailimg IMG {
   max-width:186px;
   width: expression(this.width &gt; 186 ? 186: true);
   max-height:120px;
   height: expression(this.height &gt; 120 ? 120: true);
}
.thumbnailimg {
nofloat: left;
padding:0px 10px 5px 0px;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ;
var classicMode = true; // Dùng kiểu mới chọn flase, true là kiểu cũ
var summary_noimg = 60; // Số từ tối đa khi bài viết không có ảnh nào
var summary_img = 60; // Số từ tối đa khi bài viết có ảnh
var indent = 3; // Số kí tự thụt vô đầu dòng
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function stripHtmlTags(s,max){return s.replace(/<.*?>/ig, '').split(/s+/).slice(0,max-1).join(' ')}
function getSummaryLikeWP(id) {
        return document.getElementById(id).innerHTML.split(/<!--s*mores*-->/)[0];
}
function getSummaryImproved(post,max){
   var re = /<.*?>/gi
   var re2 = /<br.*?>/gi
   var re3 = /(</{1}p>)|(</{1}div>)/gi
   var re4 = /(<style.*?/{1}style>)|(<script.*?/{1}script>)|(<table.*?/{1}table>)|(<form.*?/{1}form>)|(<code.*?/{1}code>)|(<pre.*?/{1}pre>)/gi
   post = post.replace(re4,'')
   post = post.replace(re3,'<br /> ').split(re2)
   for(var i=0; i<post.length; i++){
    post[i] = post[i].replace(re,'');
   }
var post2 = new Array();
for(var i in post) {
  //if(post[i]!='' && post[i]!=' ' && post[i] != 'n') post2.push(post[i]);
  if(/[a-zA-Z0-9]/.test(post[i])) post2.push(post[i]) ;
}
var s = "";
var indentBlank = "";
for(var i=0;i<indent;i++){
  indentBlank += " ";
}
if(post2.join('<br/>').split(' ').length < max-1 ){
   s = post2.join(indentBlank +' <br/>');
} else {
  var i = 0;
  while(s.split(' ').length < max){
   s += indentBlank + ' ' + post2[i]+'<br/>';
   i++;
  }
}
return s;
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var content = div.innerHTML;
if (/<!--s*mores*-->/.test(content)) {
  div.innerHTML = getSummaryLikeWP(pID);
  div.style.display = "block";
}
else {
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
  if(thumbnail_mode == "float") {
   imgtag = '<span class="thumbnailimg"><img src="'+img[0].src+'" /></span>';
   summ = summary_img;
  } else {
   imgtag = '<div class="thumbnailimg" align="left"><img src="'+img[0].src+'" /></div>';
   summ = summary_img;
  }
}
var summary = (classicMode) ? imgtag + '<div>' + stripHtmlTags(content,summ) + ' ... </div>' : imgtag + '<div>' + getSummaryImproved(content,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
div.style.display = "block";
}
}
//]]>
</script>

Trong đoạn code trên sẽ có những chỗ bạn cần thay đổi như sau: 

- 186 và 120 lần lượt là chiều rộng và chiều cao của ảnh thumbnail. Nếu thay, bạn nhớ thay cho đúng, mỗi cái xuất hiện tới 3 lần. Dùng max- phía trước là để giữ nguyên tỷ lệ ảnh khi thumbnail. Nếu muốn đồng nhất như nhau thì bạn bỏ chữ max- phía trước đi. 

- no-float là chế độ hiển thị ảnh theo kiểu Gallery (ảnh nằm trên, chữ nằm phía dưới). 

Bạn có thể đổi no-float thành float để cho ảnh của bạn hiện dồn về trái (hoặc phải), và chữ nằm ở phần ngược lại. 


Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)


Một số mẫu button Readmore


   
   
   
   


THE END.
Nguồn: http://kenhdaihoc.com/forum/forumdisplay.php?f=251


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN