Sữa lỗi không hiện Avatar comment
Đăng lúc 12/07/2011 02:09:00 PMGiới thiệu: Với những template cũ, có thể không hiện avatar comment. Để khắc phục việc này, ta phải sữa lại code trong template. Sau khi thực hiện xong thủ thuật này, chắc chắn blog bạn sẽ hiện avatar comment.


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm khối đoạn code có dạng như sau:


Bước 1: Tìm khối đoạn code có dạng như sau:


<dl id='comments-block'>
...
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
......   ......
</dl>


- Đôi khi có code lại có dạng:


<ol class='commentlist'>  <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>.......   .......</ol>


Bước 2: Sau khi tìm được khối code đó thì thay thế toàn bộ bằng đoạn code sau:


<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>        <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>          <dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>            <b:if cond='data:comment.favicon'><img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/></b:if><a expr:name='data:comment.anchorName'/><b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'><div expr:class='data:comment.avatarContainerClass'><data:comment.authorAvatarImage/></div></b:if>            <b:if cond='data:comment.authorUrl'>              <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a> vào <data:comment.timestamp/>            <b:else/>              <data:comment.author/>            </b:if>            <data:commentPostedByMsg/>          </dt>

          <dd class='comment-body'>            <b:if cond='data:comment.isDeleted'>              <span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>            <b:else/>              <p><data:comment.body/></p>            </b:if>          </dd>

          <dd class='comment-footer'><span class='comment-timestamp'>  
              <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>            </span>          </dd>        </b:loop>      </dl>Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)

THE END.
Nguồn:  http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2032

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN