Sửa chữ Extra Tabs by vBulletin Hispano khi add mod vBH - Add new tabs 1.2
Đăng lúc 12/28/2011 07:41:00 AM

Khi xài nó sẽ xuất hiện dòng chữ "Extra Tabs by vBulletin Hispano" bên dưới footer bạn cảm thây khó chịu 
Để bỏ các bạn vào plugin==>Edit Plugin ==>Disable Tabs tìm:
//copyright start here
if(!defined('VBH_CPR')) {
$key = strpos($vbphrase['powered_by_vbulletin'], "vbhispano.com");
if($key === false){
$vbhcpr = '<br />Extra Tabs by <a href="http://www.vbhispano.com" title="Soporte vBulletin en Español">vBulletin Hispano</a>';
define('VBH_CPR', $vbhcpr);
$vbphrase['powered_by_vbulletin'] .= VBH_CPR;
}
}


bạn sửa hoặc bỏ nó đi theo ý...

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN