Share Code Pupup quảng cáo - Đã áp dụng thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:02:00 AM

Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Demo: kenhdaihoc.com
Hướng dẩn: chèn code bên dưới vào dưới cùng team footer nhé
<!-- Start code Pupup quảng cáo --><script type="text/javascript" language=Javascript> 
function addEvent(obj, eventName, func){ 
if (obj.attachEvent) 

obj.attachEvent("on" + eventName, func); else if(obj.addEventListener) 

obj.addEventListener(eventName, func, true); 

else 

obj["on" + eventName] = func; 
addEvent(window, "load", function(e){ 


addEvent(document.body, "click", function(e) 

var pX; 


pX =screen.width; 


if (!pX){ 


pX = document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth; 

if(pX > 800){ 


if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive") == -1) 

document.cookie='pnpopup=popactive'; 


params = 'width=600'; 


params += ', height=600'; 


params += ', top=0, left=0, resizable=yes, scrollbars=yes, location=yes'; 


<!-- var w = window.open("http://kenhdaihoc.com", 'window2', params).blur(); -->

var w = window.open("http://chiase-vanthuc.blogspost.com", 'window3', params).blur(); 


window.focus(); 
}); 


});</script>


<!-- stop code Pupup Quảng cáo -->

Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN