Home » Ẩn ngày đăng bài viết
Ẩn ngày đăng bài viết
Đăng lúc 12/08/2011 07:53:00 AM

Giới thiệu: Nếu bạn không muốn hiện ngày đăng trên mỗi bài viết, thì thủ thuật đơn giản sau sẽ giúp ta xóa bỏ nó. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 

3. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng code CSS có dạng sau:h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
}
Bước 2: Thêm dòng code display:none; vào trước vào trước dấu }

- Ta được đoạn code có dạng sau:h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
display:none; /* Ẩn ngày đăng bài viết*/
}

Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)
xem thêm tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=206

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN