Mod này dùng để dấu Ip của admin để tránh kẻ xấu lợi dụng


ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product] >> Chọn đường dẫn tới file vừa download, click Import -> Done.