Tài liệu gồm 9 file:
1. Tổng quan về Quản lí dự án
2. Kĩ năng trao đổi
3. Tư duy chiến lược về dự án duy chiến lược về dự án
4. Lập kế hoạch dự án
5. Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án
6. Khoán ngoài
7. Quản lí thay đổi, Kết thúc dự án
8. Kĩ năng quản lí chung
9. Quản lí dự án trong thực tế Việt Nam