Bỏ phần biểu tượng chú thích ở dưới forumhome cho
Đăng lúc 12/28/2011 07:36:00 AM

Tên:  Untitled.png
Xem: 4
KT:  14,3 KB


Vào admincp=>Style and template=>Forumhome template=>FORUMHOME
Tìm và del đoạn code này<div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section"> 

                <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/legend.png" alt="{vb:rawphrase icon_legend}" />{vb:rawphrase icon_legend}</h3> 
                <div> 
                    <dl id="icon_legends" class="icon_legends"> 
                        <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_new-16.png" alt="{vb:rawphrase new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts_forum}</dd> 
                        <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_old-16.png" alt="{vb:rawphrase no_new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts_forum}</dd> 
                        <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/category-16.png" alt="{vb:rawphrase category_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase category_forum}</dd> 
                        <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_link-16.png" alt="{vb:rawphrase link_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase link_forum}</dd> 
                    <vb:if condition="$vboptions['pt_hasprojectforums']"> 
                        <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/project_new-16.png" alt="{vb:rawphrase project_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase project_forum}</dd> 
                    </vb:if> 
                    </dl> 
                </div> 
            </div>  

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN