BBCode Latex -Chèn Công thức toán học vào vbb - test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 07:54:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin
Name: LATEX
BB Code Tag Name: latex
Replacement:


<img src="http://uvyd.com/forums/cgi-bin/mimetex.cgi?{param}" /> 


Example: latex]\frac{1}{3}[/latex] (chú ý: thiếu dấu [ ở đầu)
Miêu tảlatex]{param}[/latex] (chú ý: thiếu dấu [ ở đầu)
Use {option}
: No
Button Image (Optional): Bạn lấy link ảnh điền vào nhé
Remove Tag If Empty: Yes
Còn lại: No hết

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN