Tạo “mưa tuyết” bằng JavaScript
Đăng lúc 3/11/2011 11:36:00 PM

Bạn muốn thấy cảnh mưa tuyết rơi rơi trên trang Web của mình? Xin mời bạn “xắn tay áo” và gõ vào máy đoạn mã JavaScript sau đây (bạn nhớ lưu thành dạng văn bản có phần mở rộng là .html). Các bông tuyết được vẽ bằng công cụ Airbrush trong Microsoft Paint, kích thước 10x10 pixel, lưu thành tập tin blue_snow.gif. Chương trình có thể chạy được trên cả Internet Explorer 4.0 và Netscape Navigator 4.0 trở lên.

PHP Code:
<html>
<head> <title> Mua tuyet </title> </head>
<body> <center>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!-- Begin
var no = 25; var speed = 10;
var snowflake = "blue_snow.gif";
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; var am, stx, sty;
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array(); xp = new Array();
yp = new Array(); am = new Array();
stx = new Array(); sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0;
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
if (ns4up) {
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
}
}
}
function snowNS() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers["dot"+i].top = yp[i];
document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowNS()", speed);
}
function snowIE() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}
if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End -->
</script> </body>
</html> 
( theo Internet)

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN