Tạo “Bài viết liên quan” theo Categories cho Blogger
Đăng lúc 3/08/2011 11:46:00 AMNgười đọc truy cập blog của bạn đều có mong muốn có mục các bài, tin tức có liên quan đến chủ đề mà bài viết họ vừa đọc xong, chính vì thế thủ thuật tạo bài viết liên quan dưới đây là rất quan trọng đối với blog của bạn.Mức độ thực hiện tương đối đơn giản không quá khó khăn, các bạn thực hiện từng bước như sau:
1> Truy cập vào Layout l Edit HTML và chọn Expand Widget Templates trong Blog template của bạn.
Tìm (Ctrl – F) đoạn code: <data:post.body/>
2> Dán vào phía dưới <data:post.body/> đoạn code sau :

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='similiar'>
<!-- *****************Related Articles by Labels - Take Two****************** -->
<!--
Distributed by bloggecustom.net and modified by JackBook.com to make it easier to use.
1. Now, users don't need to change anything to use this widget. just copy and paste, and done!
2. The current article will also be listed, now it's no more.
-->
<div class='widget-content'>
<h3>Related Posts by Categories</h3>
<div id='data2007'/><br/><br/>
<script type='text/javascript'>
var homeUrl3 = &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;;
var maxNumberOfPostsPerLabel = 4;
var maxNumberOfLabels = 10;
maxNumberOfPostsPerLabel = 10;
maxNumberOfLabels = 3;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
if(a.href!=location.href) {
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+13);
var k;
for (k=0; k&lt;20; k++) label = label.replace(&quot;%20&quot;, &quot; &quot;);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;b&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;data2007&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, query + &#39;feeds/posts/default/-/&#39;
+ label +
&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
</script>
</div>
</div>
</b:if>

Đây là thủ thuật của Hoctro and JackBook.com 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN