Giáo trình Matlab
Đăng lúc 3/08/2011 10:41:00 PM


Thông tin chung về Giáo trình Matlab

Dung lượng file: 1.75MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: PDF
Giá bán: $0 

Giáo trình Matlab Description

Sponsored links
Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0

Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các phép toán trên ma trận
Chương 3. Các phép toán trên mảng 

Chương 4. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 5. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 6. Hàm ma trận
Chương 7. Đa thức và xử lý tín hiệu
Chương 8. Hàm có đối số là hàm
Chương 9. Đồ thị
Chương 10. Điều khiển luồng
Chương 11. Siêu tệp M-FILE
Chương 12. Về tệp trên đĩa

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN