Code tra từ điển Online
Đăng lúc 3/12/2011 11:05:00 AM


<span id="hottext">Tra Từ Điển Online</span><font color="#ffff00">&nbsp; </font>
  <font color="#66ff33">
<script>

var theItemCount = theSummaries.length;
startTicker();
</script></font><font face="Tahoma">
</font><p>
<font face="Tahoma">       
       
        <font face="Tahoma">
         </font></font></p><form action="http://vdict.com/gateway.php" target="_blank" name="vdict" method="get">
<font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> </font></font><p align="center">
<font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><input id="word" maxlength="50" value="Nhập Từ Cần Tra Vào Đây!VD: chiase-vanthuc" class="tborder" name="word" size="21" type="text"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<select class="tborder" name="dictionary" size="1">
     <option value="0"/>All dictionaries
   <option selected="selected" value="1"/>Anh - Việt
   <option value="2"/>Việt - Anh
   <option value="3"/>Việt - Việt
   <option value="4"/>Việt - Pháp
   <option value="5"/>Pháp - Việt
   <option value="6"/>Từ điển Tin Học
   <option value="7"/>English - English
  </select>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p>
<font face="Tahoma"><font face="Tahoma">  </font></font><p align="center">
<font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> &nbsp;<input value="Dịch từ" class="tborder" name="Submit" type="submit"/></font></font></p>
<font face="Tahoma"><font face="Tahoma"></font><font color="#0080ff">

<script language="javascript">
function openpage(pageurl, pagename, pagewidth, pageheight)
{
  var attr;      
  attr="width="+pagewidth+",height="+pageheight+",scrollbars=no,status=yes,title=yes,toolbars=no,resizable=no"

  window.open(pageurl, pagename, attr);     
  
}

</script>
  </font>
</font></form>

Blog chiase-vanthuc


Lưu ý : chỉ sử dụng trên Google Blogger và các dịch vũ blog có hỗ trợ HTML và javascript tốt , không dùng được trên blog của Yahoo

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN