Chèn thông tin chứng khoán vào blog
Đăng lúc 3/11/2011 11:56:00 PM

Code chèn thông tin chứng khoán vào blog

<p align="center"><table width="180">


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">


<tbody>


<tr>


<td rowspan="2" width="17%" align="center"> <font face="Arial"> <span>Mã CK </span> </font> </td>


<td rowspan="2" width="18%" align="center"> <font face="Arial"> <span>TC</span></font></td>


<td colspan="2" height="23%" align="center"> <font face="Arial"> <span>Khớp lệnh </span> </font> </td>


<td rowspan="2" width="22%" align="center"> <font face="Arial"> <span>+/-</span></font></td></tr>


<tr>


<td width="21%" align="center"> <font face="Arial"> <span>Giá</span></font></td>


<td width="22%" height="20" align="center"> <font face="Arial"> <span>KL</span></font></td></tr>


<tr>


<td colspan="5" height="20" align="center"><font face="Arial"> <span>


<iframe scrolling="no" frameborder="0" width="180" src="http://vnexpress.net/User/ck/hcms/HCMStockSmall.asp" name="ifrmContent" height="200"></iframe> <br/>


</span></font></td></tr>


</tbody></table></table></p>

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN