Chèn lịch Việt Nam vào blog
Đăng lúc 3/11/2011 11:05:00 PM

Bạn có thể chèn lich Việt Nam , kể cả âm lịch vào blog của mình mà không cần qua dịch vụ trung gian nào hết , bằng cách chép đoạn code này vào blog


<center><a name="amlich"></a>

<script language="JavaScript" src="http://mangvn.org/nukeviet/js/amlich.js" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript">showVietCal();</script>
<script language="JavaScript">document.writeln(printSelectedMonth()); </script>
<table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-size: 10 px; color: black; font-family: verdana">
  <tr>
    <td align="center">
<form name="SelectMonth" action="#amlich"">
Tháng <select name="month"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12</select>

<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewMonth(parseInt(month.value), parseInt(year.value));"><br>
Năm&nbsp; <INPUT NAME="year" size=4 value="2005"> 
<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewYear(parseInt(year.value));">
</form>
    </td>
  </tr>
</table>


s" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript">showVietCal();</script>
<script language="JavaScript">document.writeln(printSelectedMonth()); </script>
<table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-size: 10 px; color: black; font-family: verdana">
  <tr>
    <td align="center">
<form name="SelectMonth" action="#amlich"">
Tháng <select name="month"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12</select>

<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewMonth(parseInt(month.value), parseInt(year.value));"><br>
Năm&nbsp; <INPUT NAME="year" size=4 value="2005"> 
<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewYear(parseInt(year.value));">
</form>
    </td>
  </tr>
</table>Trong đó đoạn in đậm màu đỏ là địa chỉ của file js cần dùng , bạn có thể download file js đó theo địa chỉ như trên rồi sau đó up lên một dịch vụ lưu trữ nào đó để khỏi phải sợ file bị di chuyển 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN