Chèn dự báo thời tiết vào blog
Đăng lúc 3/11/2011 10:36:00 PM

Thêm một mục dự báo thời tiết vào blog chắc chắn sẽ làm blog của bạn trông pro hơn rất nhiều . Đây là một số code chèn dự báo thời tiết vào blog

HÀ NỘI
Code 1 :
<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/forecast.swf?locid=VMXX0006&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="300" height="150" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

Code 2 :<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/weather.swf?locid=VMXX0006&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="184" height="76" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>

HỒ CHÍ MINH


Code 1 :<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/forecast.swf?locid=VMXX0007&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="300" height="150" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>

Code 2 :<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/weather.swf?locid=VMXX0007&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="184" height="76" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>


NHA TRANG


Code 1 :

<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/forecast.swf?locid=VMXX0029&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="300" height="150" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>


Code 2 :

<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/weather.swf?locid=VMXX0029&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="184" height="76" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>

CẦN THƠ


Code 1:<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/forecast.swf?locid=VMXX0004&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="300" height="150" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>

Code 2:

<p align="center"><embed title="Free Online Weather for WordPress, Blogspot, Blogger, Drupal, TypePad, MySpace, Facebook, Bebo, Piczo, Xanga, Freewebs, Netvibes, Pageflakes, iGoogle and other blogs and web pages" src="http://www.weatherlet.com/weather.swf?locid=VMXX0004&unit=m" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#CC00CC" width="184" height="76" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>

Đây chỉ là một vài thành phố lớn ở Việt Nam , nếu muốn thêm nữa các bạn có thể vào http://www.weatherlet.com để lấy thêm

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN